Arrest in de zaak Mega Windy Kalmthout-Essen

Buurt krijgt gelijk in hun verzet tegen de zware geluidshinder van vier windturbines.

De Raad van State heeft op 24.6.2021 in de zaak Mega Noisy het tweede arrest geveld heeft waarin ze andermaal het standpunt volgt dat men rekening moet houden met het oorspronkelijk omgevingsgeluid en dit moet vergelijken met het brongeluid om de geluidshinder te bepalen; dat het derhalve niet volstaat om aan de richtwaarden van bijlage 2.2.1. VLAREM II te voldoen indien het verschil tussen het oorspronkelijk omgevingsgeluid en het brongeluid te groot is.

Het arrest heeft het nr. 251.053 van 24.06.2021 in de zaak A.226.242/VII-40384. Je kan het hier vinden. De gegrondheid van het middel kan je lezen vanaf bladzijde 27

De Raad stelt letterlijk dat zelf indien er serrations geplaatst zouden worden welke maar een winst van 2 dB(A) opleveren, er nog steeds onvoldoende waarborgen zijn voor een significante verbetering van het geluidsklimaat tijdens avond- en nachtperiode. Met andere woorden: het milderen achteraf van het geluid met serrations volstaat niet.

Europees Hof van Justitie verklaart Vlaams regelgevend kader voor windturbines onwettig!


Zie ook :
– persbericht Europees Hof van Justitie
– Het volledige arrest op de website van het Europees Hof van Justitie

Op 25 juni 2020 besliste het Europese Hof van Justitie dat het Vlaams wettelijk kader definitief onwettig is vanwege een bij de totstandkoming daarvan ontbrekende milieu-beoordeling in het kader van de plan-MER richtlijn. Vlaanderen volgt hiermee nu de Waalse situatie na het ingrijpende arrest D’Oultremont C-290/15 van 27 okt. 2016.

Die voorafgaande passende milieubeoordeling is van groot belang omdat de huidige milieunormen voor geluid en slagschaduw nooit getoetst en dus onwettig zijn. Ook blijkt Vlarem nu niet alleen onwettig maar ook fysiek ontoepasbaar voor de huidige generatie windturbines. De energietransitie ontbreekt elke strategische en planmatige milieubeoordeling die Europa oplegt.
Het gevolg is dat windturbines in Vlaanderen, dat als enige ‘lidstaat’ géén minimumafstandsregels kent, juist vanwege die natte-vingernormen op extreem korte afstanden van bewoning vergund worden. Dit zorgt voor onhoudbare situaties op het vlak van welbevinden, de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving, bevestigd door de WHO en de Hoge Gezondheidsraad.
Burgers uit Nevele gingen dus terecht naar de rechter en werden goed vertegenwoordigd. Het resultaat is dat de burgers door Europa in het gelijk gesteld werden en er dringend een nieuwe Vlaamse wetgeving moet komen voor onshore windturbines.

Het Europese Hof schrijft in zoveel woorden dat het nu aan de nationale rechter is de sectorale normen voor windturbines binnen Vlarem maar ook de omzendbrieven te vernietigen omdat de wetgeving niet voldoet aan het door lidstaten te garanderen hoge milieubeschermingsniveau wat Europa oplegt. Maar enkel wanneer duidelijk is dat het licht daardoor zou uitgaan in Vlaanderen mag hij in een gelimiteerde handhavingsperiode met behoud van de rechtsgevolgen voorzien. Dat is hier, gezien het aanwezige dubbele energie-bevoorradingssysteem, overduidelijk niet het geval.

De onwettigheid van het regelgevend kader voor windturbines in Vlaanderen kan verstrekkende gevolgen hebben. Het valt immers niet uit te sluiten dat de onwettigheid van de milieunormen tot gevolg heeft dat tal van afgeleverde vergunningen onwettig zouden blijken te zijn. Omwonenden die hinder ondervinden van windturbines zouden kunnen trachten om het arrest van het Hof aan te grijpen om de stillegging van bestaande windturbines te vorderen bij de burgerlijke rechter.

Ook voor lopende en toekomstige aanvragen rijst de vraag of nog vergunningen verleend kunnen worden, nu blijkt dat het toetsingskader onwettig is. Een onwettig toetsingskader vormt immers een wankele basis voor nieuwe vergunningen. Indien uit het nog op te maken milieueffectrapport zou blijken dat de huidige normen voor windturbines te laks zijn en de volksgezondheid schaden, is het goed mogelijk dat vergunningen die na het arrest van 25 juni 2020 worden afgeleverd aanleiding zouden worden voor talrijke aansprakelijkheidsvorderingen.

Mogelijks zullen vergunningverlenende overheden in afwachting van een plan-MER de algemene normen van VLAREM II die gelden voor alle andere industriële installaties hanteren om toch nog vergunningen voor windturbines te verlenen.

Wat zijn de gevolgen voor lopende en nieuwe projecten windturbines? Lees het in dit artikel

Het plaatsen van windturbines in Vlaanderen, in strijd met het algemeen belang?

In een conclusie van 3 maart 2020 adviseert de advocaat-generaal bij het Europees  Hof van Justitie dat de Vlarem II-normen in zake slagschaduw, geluid en veiligheid van windturbineparken te kwalificeren zijn als ‘plannen en programma’s’ in de zin van de Europese richtlijn 2001/42/EG Dit zou impliceren dat de Vlarem II-normen voor windturbineparken niet konden worden vastgesteld zonder voorafgaande milieubeoordeling. Sinds  midden  2016 voeren diverse burgerplatforms in Vlaanderen dit aan bij de raad van  state  en de RVVB. Conclusie van advocaat-generaal M. Campos Sánchez-Bordona van 3 maart 2020
De uitspraak van het Hof van Justitie wordt midden  2020 verwacht. Daarom werd deze mail verstuurd naar onze beleidsvoerders.

Staan we niet voor een dagelijks groter wordende uitdaging wat betreft het gaan kunnen voldoen aan de door Europa opgelegde klimaatdoelen voor 2030 en 2050?

Die taak zal door de lidstaten zelfstandig ingevuld gaan worden. Er dient dus een onderbouwde keuze gemaakt te kunnen worden tussen de verschillende methoden/alternatieven.

Europa legt daarom op dat de lidstaten het door de Unie aangereikte instrumentarium moeten gebruiken, namelijk milieuonderzoek en milieurapportage op planniveau, de plan-MER dus.  Daarin is het alternatievenonderzoek een belangrijk instrument naast de inventarisatie van alle effecten op mens en milieu. Ook dienen burgers tijdig objectief geïnformeerd worden over de verschillende oplossingen, betrokken worden en hun medebeslissingsrecht kunnen uitoefenen op het moment dat alle opties nog op tafel liggen (Verdragen van Aarhus en Espoo, VN).

Dat blijkt helaas in de praktijk consequent niet het geval ten aanzien van de energievoorziening. Heeft men zelfs de Europese plan-MER richtlijn uit 2001 nooit omgezet naar de eigen wetgeving, volgens De Standaard op 6 maart? Het windturbine kader (Vlarem II en de omzendbrieven) is gebaseerd op sterk verouderde aannames, wat politiek niet op tijd is gesignaleerd en het staat ter discussie.

De Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie concludeerde in zijn advies op 3 maart 2020 dan ook dat ons windturbinekader onwettig is.

Dit kan verregaande consequenties hebben voor de uitbouw van onshore windenergie in Vlaanderen. Zal dit ook gevolgen krijgen voor bestaande windturbines? We wachten nog op het definitieve arrest van het Hof.
Vlaanderen geeft vreemd genoeg aan nog vijf jaar gewoon door te willen met het vergunnen van windparken onder een vernietigde wetgeving die bovendien volstrekt ongeschikt blijkt voor de huidige generatie grote windturbines. Maar het gaat niet alleen om de wetgeving, de ruimtelijk omvorming van grote delen van Vlaanderen naar energielandschappen vol windturbines wordt momenteel eveneens structureel zónder voorafgaande plan-MER uitgevoerd.

Is het wenselijk dat Vlaanderen, zoals Wallonië, bij gebrek aan geschikte dus ook de minder geschikte locaties nog gaat invullen met windturbines gebruikmakend van een (vernietigde) wetgeving waarvan de normen nooit onderworpen zijn geweest aan een passende milieubeoordeling zoals Europa dat opdraagt?

Dit conflicteert in hoge mate met de Europese richtlijnen die de lidstaten opleggen een ‘hoog niveau van milieubescherming’ te garanderen.  

Wanneer Vlaanderen er inderdaad in slaagt het van de rechter gedaan te krijgen om nog vijf jaar zo door te mogen, is een deugdelijke nieuwe milieuwetgeving dan nog nodig?  Zullen zeer grote groepen Vlamingen voor onbepaalde duur blootgesteld gaan worden aan nooit onderzochte gezondheidsrisico’s waar o.a. de Hoge Gezondheidsraad  al in 2013 en de WHO in 2018 voor waarschuwde?
Dit is een absurde en te vermijden situatie.

De vergunningsbevoegdheid wil de regering bij gemeenten gaan neerleggen, het is dus zaak dat ook die de bijbehorende problemen tijdig signaleren.

Serieuze twijfels bestaan over de vraag óf windturbines, verbonden met het net, wel een maatschappelijk belang kunnen dienen. De gebruikelijke projectmatige milieurapportage toetst aan wetgeving die niet voldoet en daarnaast mogelijk onwettig is. Commerciële, formele, screeningsnota’s en project-MER’s missen bovendien de vereiste onpartijdigheid.  Het Hof heeft België daarover herhaald op de vingers getikt (Handboek Milieueffectrapportage-recht 2016, Die Keure).

De plan-MER, georganiseerd door de overheden, wordt door de EU opgelegd om voorafgaand lokaal de juiste vragen te stellen en zo de gehele milieu-impact op mens en dier te onderzoeken, dus vooraleer er vergund wordt. We willen daarom graag uw aandacht vragen voor de nota in bijlage: Het plaatsen van windturbines in Vlaanderen.

Leefbare Energie Vlaanderen heeft zich tot taak gesteld om een persistent kennishiaat in te vullen in overleg met andere Europese overkoepelende burgerplatforms en onafhankelijke specialisten in deze materie.

Hoogachtend,

Leefbare Energie Vlaanderen<, denktank en burgerplatform, steeds in samenspraak met ASBL Vent de Raison/WindmetRedelijkheid, de NLVOW, DEI, Vernunftkraft en andere internationale burgerplatforms

Bijlage 1  Het plaatsen van windturbines in Vlaanderen

Geluid van windmolens en ander omgevingslawaai is potentieel gezondheidsrisico

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in een nieuw rapport dat te veel omgevingsgeluid kan leiden tot chronische stress, hart- en vaatziekten, diabetes en psychische aandoeningen, en lanceert nieuwe richtlijnen om de geluidsniveaus te beperken. . Wie voortdurend wordt blootgesteld aan het lawaai van auto-, trein-, en vliegverkeer, windmolens en vrijetijdsactiviteiten kan daar lichamelijk en psychologisch onder lijden. En dat “lawaai” hoeft niet eens echt luid te zijn. Lees het volledige artikel op vrtnieuws.be

De Raad van State verklaart de milieuvergunningen voor drie bijkomende windturbines langsheen de E40 in Wetteren en Melle nietig.

Bron : De Tijd (link naar artikel)
Kunstenaar Delvoye wint strijd tegen windmolens E40

De Raad van State verklaart de milieuvergunningen voor drie bijkomende windturbines langsheen de E40 in Wetteren en Melle nietig. Kunstenaar Wim Delvoye krijgt gelijk in zijn rechtszaken tegen de energiebedrijven EDF Luminus en Eneco.

De conclusies staan in twee arresten die vrijdag 5 oktober 2018 gepubliceerd werden.

Verder lezen

Verslag symposium ingericht door LEV op 21 september

Verslag Symposium ingericht door LEV (Leefbare energie Vlaanderen) op 21 september 2018 te Puurs (Liezele).

Het symposium vond plaats in de Polyvalente zaal, Turkenhofdreef 3, 2870 Puurs (Liezele)

Sprekers:

Ir. Annemarie François, burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur

Dr. Marc Goethals, cardioloog OLV Ziekenhuis Aalst

Mr. Peter Flamey, advocaat Antwerpen

Moderator: Marc Amelinckx

 

 

De heer Amelinckx heette politiekers, pers en aanwezigen welkom en schetste kort het ontstaan van LEV (Leefbare Energie Vlaanderen). LEV ontstond uit een samenwerking tussen verenigingen die zich bekommeren om het leefmilieu van Vlamingen die wonen in de nabijheid van windturbines en van Vlamingen die dreigen geconfronteerd te worden met de plaatsing van windturbines in hun nabijheid.

LEV ijvert voor leefbare energie in Vlaanderen met het oog op een gezonde toekomst door :

bewustmaking van en verstrekking van informatie aan burgers en overheden over het huidige (wind)energiebeleid om de wetgeving rond de inplanting van windturbines aan te passen en de Vlaming de juridische bescherming te bieden waar hij recht op heeft.
ondersteuning te bieden aan Vlamingen die geconfronteerd worden met aanvragen van windturbines in hun nabijheid zonder dat zij hiervan de gevolgen goed kunnen inschatten.
uitwisseling bieden van reeds verworven kennis en informatie omtrent windenergie en de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en dier.

LEV bouwde kennis op over hoe nieuwe aanvraagdossiers en nieuwe uitbreidingen van bestaande windturbineprojecten worden goedgekeurd. Hoe zit het met de overlast voor de omwonenden en welk zijn de procedures waarop de betrokken bewoners beroep kunnen doen? Wat kost het ?

 

LEV onderhoudt nauwe contacten met de vereniging “Vent de raison” uit Wallonië met het oog op de uitwisseling van relevante wetgevende informatie.

LEV gaat mee op zoek naar een duurzaam alternatief voor het opwekken van energie.

LEV organiseerde dit symposium aldus mijnheer Amelinckx om een eerlijk debat over energiewinning via windturbines mogelijk te maken.

LEV is niet tegen windturbines, maar pleit voor toepassing van het voorzorgsprincipe bij inplantingen in de nabijheid van menselijke bewoning en doorgedreven menselijke activiteiten. LEV wil via dit symposium een kijk geven op de gevolgen voor de gezondheid van de naburige bewoners en op het moeilijk rechtsbestel waarop getroffen bewoners zich op eigen kosten kunnen beroepen.

De overheid heeft de plicht zijn bewoners te beschermen tegen overdreven geldgewin ten koste van alles en zeker ten koste van de gezondheid van de bevolking. Momenteel blijft de overheid in gebreke en een eerlijk debat wordt niet mogelijk gemaakt in een strijd van David tegen Goliath.

 

Tijdens haar uiteenzetting werd door Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur Annemarie François benadrukt waar en hoe de Vlarem-normen tekort schieten en hoe ze werden uitgehold ten voordele van de windenergie.
In de ons omringende landen en overal ter wereld werden reeds uitgebreide studies gewijd aan de gevolgen voor de gezondheid voor mens en dier van het leven in de nabijheid van windturbines. Daar besteedt men bijvoorbeeld wel aandacht aan het variabel karakter van windturbinegeluid (amplitudemodulatie) alsook aan het aandeel van de lage en infrasone frequenties in het totale windturbinegeluid.
In haar uiteenzetting gaf mevrouw François aan in welke richting Leefbare Energie Vlaanderen de “Vlaremnormen II” wil gewijzigd zien. Dat dit een noodzaak is en geen utopie bleek uit de uiteenzetting van de volgende 2 sprekers.

.

 

Dokter Goethals maakte een vergelijking met de geluiden geproduceerd door vliegtuigen en de bewezen gevolgen voor de slaapkwaliteit. Hoe je het ook draait of keert, van een windturbine in je onmiddellijke omgeving zal je op termijn ziek worden. Waarom? Je zult niet meer normaal kunnen slapen en mensen die onvoldoende normale slaaprust hebben gaan verschillende soorten gezondheidsproblemen ontwikkelen. De symptomen zijn: verhoogde bloeddruk, zwaarlijvigheid en diabetes, dementie, zenuwinzinkingen, depressies, hartfalen enz. De vergelijking met mensen die last hebben van vliegtuiggeluid is treffend en in het geval van windturbines is de toestand nog veel erger. Bij vliegtuiglawaai bestaat de kans dat je tussen 2 geluidpieken nog terug in slaap valt. Ook helpt het dat er ’s nachts een vliegverbod is. Voor windturbines geldt dit niet, integendeel. Door het voortdurende ononderbroken pulserende geluid van de windturbine is nadat je wakker wordt, inslapen vanaf 35 decibel geluid meestal niet meer mogelijk en is bijgevolg de nodige degelijke nachtrust uitgesloten. Indien je enigszins kan, moet je gaan slapen op een afstand van minstens 1,5 km van een windturbine. Uit studies is gebleken dat mensen die er ongevoelig voor zijn en met de vensters open slapen, de risicofactor op hartfalen voor deze groep 6 maal hoger is. Voor de gevoelige mensen die met vensters dicht slapen om het geluid buiten te houden is de risicofactor op hartfalen 3 maal hoger tegenover de mensen die dagelijks van een normale nachtrust kunnen genieten.

 

In een derde deel na de pauze legde Meester Peter Flamey haarfijn de juridische gevolgen uit van het arrest d’ Outremont.

Het Europees Hof Van Justitie deed een uitspraak die hierop neerkomt dat de Waalse regering in gebreke bleef bij de invoering van het huidige wetgevend kader.

De Waalse regering kreeg van de Belgische Raad Van State 3 jaar de tijd om zich in orde te stellen en koos hierbij voor modulatie omdat bij een onmiddellijke vernietiging de gevolgen nauwelijks te overzien zijn en veel rechtsonzekerheid creëren.

Op de vraag waarom de uitspraak van het Europees Hof Van justitie niet automatisch geldt voor de Vlaamse Vlaremnormen II is het antwoord dat het hier gaat om een juridisch tikkende tijdbom voor Vlaanderen. Bij een uitspraak van het Europees Hof Van Justitie moet iedere lidstaat en iedere deelstaat zich hiernaar richten en onderwerpen.

Voor het aanvechten van de Vlarem II – normen op zich zijn de wettelijk voorziene 60 dagen om beroep aan te tekenen verstreken, maar dit lost het probleem voor de Vlaamse wetgever niet op.

Het is enkel nodig dat in het kader van een nieuwe aanvraag tot het oprichten van een windturbine, een gedupeerde een procedure aanspant bij de Raad van State. Hij moet wel een concreet belang hebben en dit kunnen aantonen om de onwettigheid van het normeringskader van Vlarem II te kunnen aanvechten.

Meester Peter Flamey wees op de verregaande invloed van het arrest van het Europees Hof van Justitie aangezien bijvoorbeeld ook een hele reeks stedenbouwkundige verordeningen hiermee geconfronteerd zullen worden.

 

Na de uiteenzettingen van de 3 sprekers werd geantwoord op een aantal schriftelijke vragen die werden opgehaald bij de toehoorders. Hierbij werd duidelijk dat niet enkel de Vlarem II normen onder vuur liggen, maar dat dit ook het geval zal zijn voor het decreet m.b.t. de “Bestemmmingsneutraliteit Hernieuwbare Energie” van zodra dit zal gestemd worden. Ook dit voorstel van decreet bevat volgens Meester Flamey veel bodem om aan te vechten voor het grondwettelijk Hof.

Besluit is dat wij nu een onwettig normeringskader voor Vlarem II zullen hebben van zodra er een klacht binnenkomt bij de Raad van State en dat het slechts een kwestie van tijd is voor deze materie ontploft. Mogelijk wordt de hete aardappel doorgeschoven naar de volgende beleidsverantwoordelijke bij de verkiezingen van volgend jaar.

De moderator wees er op dat de geïnteresseerden steeds via de website van LEV hun vragen of bezorgdheden kunnen overmaken. De medewerkers van LEV zullen hierop een passend antwoord geven.

Er werd nog stevig nagepraat vooraleer iedereen met een informatiemap onder de arm  naar huis vertrok.

 

 

LEV organiseert: symposium windturbines in Vlaanderen (21 september 2018)

SAVE THE DATE!               Symposium Windturbines in Vlaanderen

Datum                 Vrijdag 21 september 2018 – Deuren 19 u –  Aanvang 19.30 u

Plaats                   Polyvalente zaal – Turkenhofdreef 3 – 2870 Puurs (Liezele)Verder lezen

Windmolens Puurs zorgen al jaren voor overlast, milieuvergunning nu vernietigd

De Raad van State heeft de milieuvergunning van de tweede windturbine van het farmaceutische bedrijf Pfizer langsheen de N16 in Puurs vernietigd. “We hopen op aanpassingen zodat we weer kunnen slapen”, zegt de actiegroep Betere Buurt Puurs.
Actiegroep Betere Buurt Puurs vecht al jaren tegen de komst van de intussen vier windmolens langsheen de N16 in Puurs. “Al sinds de eerste drie in 2011 werden gebouwd en in werking gesteld, hebben wij heel veel last van geluidshinder en slagschaduw. Ondanks onze klachten hierover, besliste Pfizer om toch nog een extra windturbine bij te bouwen”, zegt Marc Amelinckx namens de actiegroep.

We weten dat deze windmolens niet meer zullen verdwijnen, maar vragen dat ze tussen pakweg 22 en 6 uur trager gaan draaien, zodat wij eindelijk onze nachtrust terugkrijgen.

Lees het volledige artikel op HLN

Video Het Energiepact: wat nu? Veel vuur voor Belgische energie- en klimaatvisies!

Het Energiepact: wat nu? Veel vuur voor Belgische energie- en klimaatvisies werd ingericht op 6 december 2017 door

ie-net ingenieursvereniging vzw (link) en is de moeite om te bekijken door iedereen die zich een correct beeld wil vormen van de energieproblematiek! Video hieronder

Zeker kijken naar

01:27:50 Professor Jan Desmet (UGent) :  de technische kant en dilemma’s

01:07:50 Annemie Vermeylen (BOP) : “Windenergie offshore : het drievoudig dividend (energetisch, economisch, ecologisch)” de helft meer rendabel dan onshore

Verder lezen

Presentaties energiedebat

Het Energiepact: wat nu? Veel vuur voor Belgische energie- en klimaatvisies werd ingericht op 6 december 2017 door

ie-net ingenieursvereniging vzw (link). De video vindt u in het vorig bericht.

Hierbij ook de presentaties die een correct beeld scheppen.

Professor Jan Desmet (UGent) :  de technische kant en dilemma’s Presentatie Jan Desmet (link)

Annemie Vermeylen (BOP) : “Windenergie offshore : het drievoudig dividend (energetisch, economisch, ecologisch)” Presentatie Annemie Vermeylen (link)